( Θέση του 2ου συνεδρίου της ΔΗΜΑΡ , Δεκέμβριος 2013)
Το ποσοστό ανεργίας εκτινάχθηκε σε πρωτόγνωρα για την ελληνική κοινωνία επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει έλλειψη θεσμών και αποτελεσματικών μηχανισμών κοινωνικής προστασίας.
Ακόμη και με το πέρασμα της χώρας σε ρυθμούς ανάπτυξης οι επιπτώσεις στην απασχόληση θα επέλθουν με με χρονική υστέρηση. Κατά συνέπεια υπάρχει ανάγκη για σταθερή και μεγάλου μεγέθους παρέμβαση για υποστήριξη των ανέργων και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Στη σημερινή συγκυρία πρέπει να ληφθεί  υπόψη ότι (α) σε περίοδο παρατεταμένης ύφεσης ο ιδιωτικός τομέας δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας και για αυτό υπάρχει ανάγκη το κράτος να λειτουργήσει ως εργοδότης έσχατης προσφυγής, (β) οι παρεμβάσεις πρέπει να καλύπτουν και τα δύο σκέλη των πολιτικών απασχόλησης, δηλαδή να αφορούν τόσο στις λεγόμενες παθητικές πολιτικές (επίδομα ανεργίας) όσο και στις ενεργητικές (προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, επανακατάρτισης κ.α ), (γ) οι παρεμβάσεις πρέπει να συνδέονται με την αναπτυξιακή οπτική της επόμενης ημέρας, (δ) η υποστήριξη  ομάδων υψηλού κινδύνου φτώχειας και ιδιαίτερα των οικογενειών χωρίς απασχόληση πρέπει να είναι σε προτεραιότητα. 
Μέτρα πολιτικής:

  • Αναμόρφωση συστήματος τακτικής επιδότησης ανεργίας με στόχο την  αύξηση του χρόνου επιδότησης και τη διεύρυνση των ωφελουμένων.
  • Αναμόρφωση επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας με στόχο την  αύξηση του χρόνου επιδότησης και τη διεύρυνση των ωφελουμένων.
  • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη για το σύνολο των ανέργων χωρίς προϋποθέσεις.
  • Εφαρμογή ευρύτατου προγράμματος «Άμεσης Δημιουργίας Θέσεων Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς  Χαρακτήρα»  σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κι στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Θέσπιση  δυνατότητας και εισαγωγή κινήτρων για το συνδυασμό μείωσης χρόνου εργασίας με επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων,  ως συμβολή στην ανάσχεση των απολύσεων
  • Διεύρυνση εφαρμογής προγραμμάτων σε φορείς του ιδιωτικού τομέα για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις ασφάλισης.
  • Ταχύτερη υλοποίηση των δράσεων για την απασχόληση των νέων που προβλέπονται στο  υφιστάμενο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση. Εισαγωγή της ηλικιακής παραμέτρου σε όλες τις παρεμβάσεις.  Διεκδίκηση ουσιαστικής αύξησης της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων.
  • Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω της προσφοράς υποστηρικτικών λειτουργιών (συμβουλευτική στήριξη, η παροχή χώρων και εξοπλισμού κοινής χρήσης ως επαγγελματικής στέγης) από κέντρα στήριξης  που μπορούν να λειτουργήσουν οι  ΟΤΑ αξιοποιώντας το κτιριακό απόθεμα του δημοσίου

Άρθρα στην κατηγορία Κοινωνικά